မြူးဇစ်ဇုန် ကေတီဗွီ ဆိုင်ပိုင်ရှင်ကို အမှုဖွင့်အရေးယူလိုက်ပြီ

Posted on

unicode

သငွဃြနွးကှှနွးမှို့နယမွှ ကိုဗဈပိုးတှေ့ရှိသူ (၉၀)ကှောထွိရှိခဲ့တဲ့ မှူးဇဈဇုနွ KTV မှ ဆိုငပွိုငရွှငကွို သငွဃြနွးကှှနွးမှို့နယကွနွှးမာရေးဦးစီး ဌာနက တရားလိုပှုလုပွ၍ သဘာဝဘေးအနတြရာယဆွိုငရွာ စီမံခန့ခွှဲမှု ဥပဒဖှငေ့ွ ယနေ့အမှုဖှင့ထွားကှောငွး သငွဃြနွးကှှနွးမှို့မရဲစခနွးမှ သိရသညွ။

“Music Zone KTV ပိုငရွှငကွို ဒီနေ့အမှုဖှင့ထွားတယွ ဆိုတာ ဟုတပွါတယွ။ သဘာဝဘေးအနတြရာယဆွိုငရွာ စီမံခန့ခွှဲမှု ဥပဒေ- ပုဒမွ ၂၅နဲ့အမှုဖှင့တွာပါ” ဟု သငွဃြနွးကှှနွးမှို့မရဲစခနွးမှ တာဝနကွရှဲအရာရှိက က ပှောသညွ။

Music Zone KTV ဆိုငနွှင့ပွတသွကွ၍ အုပခွှုပရွေးမှူးရုံးမှ ရပကွှကအွုပခွှုပရွေးမှူအားမေးမှနွးရာတှငကွိုဗဈရောဂါ ကူးစကရွောဂါ ပထမလှိုငွး စတငသွည့ွ (၁၃-၃-၂၀၂၀)နေ့က ရနကွုနတွိုငွး တဈတိုငွးလုံးကို Stay at Home ခခှဲ့ပှီး၊ စားသောကဆွိုငမွှားကို ပါဆယစွနဈဖှင့သွာရောငွးခရှနွ ကှညောခဲ့၍ ၊ လူစုလူဝေးမဖှဈပေါစွရနွေ ဆိုငထွိုငရွောငွးခသှည့ွ ပိတသွိမွးမှုတှငွ Music Zone ပါဝငခွဲ့ကှောငွး
(၂၅-၅-၂၀၂၀)တှငွ တဈနိုငငွံလုံးကို Stay at Home မှဖှလှှေော့ပေးမညဖွှဈကှောငွး မှနမွာ့အသံမှ ကှညောခကှထွှကပွေါပွှီးနောကွ၊ Music Zone မှ တာဝနရွှိသူက (၁-၆-၂၀၂၀)နေ့တှငွ မှို့နယွ ကိုဗဈကောမွတီ၏စဈဆေးမှုကိုတရားဝငခွံယူပှီးနောကွ (၃-၆-၂၀၂၀)နေ့တှငွ မှို့နယွ ကိုဗဈကောမွတီက ပှနလွညဖွှင့လွှဈခှင့ပွှုခဲ့ကှောငွး သိရသညွ။

ယငွးသို့ခှင့ပွှုရာတှငွ ယခငျက Music Zoneသညွ KTV နှင့ွ တှဲ၍ ဖှင့လွှဈခဲ့ခှငွးဖှဈသောလွညွး၊ ပှနလွညဖွှင့ခွှင့ွ ပှုရာ၌ စားသောကဆွိုငကွိုသာ ပါဆယစွနဈဖှင့ွ ညနေ ၃ နာရီ မှ ည ၁၀ နာရီထိသာ ရောငွးခစှခေဲ့ခှငွးဖှဈကှောငွး၊ မူလ လူ ၁၀၀ ဆံ့ခနွးမကှီးတှငွ စားပှဲ (၃၀)ခန့နွှင့ွ လဝငလွေထှကကွေောငွးမှနအွောငွ လုပဆွောငရွနွ မှာကှားခဲ့ကှောငွး၊ ဆိုငဖွှင့လွှဈပှီး(၁၀-၆-၂၀၂၀)နေ့တှငွ မှို့နယကွိုဗဈကောမွတီက ညှှနကွှားခကှအွတိုငွး လိုကနွာဆောငရွှကထွားခှငွးရှိ/ မရှိ အဖှဲ့စုံဖှင့ွ ထပမွံစဈဆေးမှုပှုလုပခွဲ့ကှကာ ဆကလွကရွောငွးခခှှင့ွ ပှုထားသညွ ဟုသိရှိရကှောငွးနှင့ယွခငကွ Music Zoneတှငွ ဝနထွမွး၂၀၀ ကှောခွန့ရွှိပှီး၊ ပထမအကှိမွ ကိုဗဈလှိုငွးအပှီး ပှနလွညဖွှင့လွှဈခှင့ရွရှိခှိနတွှငွ အမှိုးသားဝနထွမွး ၇၀ နှင့ွ အမှိုးသမီးဝနထွမွး ၃၀ စုစုပေါငွးဝနထွမွး(၁၀၀)ဦးဖှင့ွ ဖှင့လွှဈခဲ့သညွ”ဟု သိရှိကှောငွး သငွဃြနွးကှှနွးမှို့နယွ၊ ဇဝနရပကွှကွ အုပခွှုပရွေးမှူး ဦးလှသနွးက ဖှကှေားထားသညွ။

ကိုဗဈ Positiveတှေ့ရှိခဲ့၍ သှဂုတလွ ၂၇ ရကနွေ့တှငွ ဆေးကုသမှုခံယူခဲ့ရသူ လူနာအမှတွ(၇၄၁) မဝဝကှေေောွ၏ ထုတဖွောပွှောဆိုခကှအွရ Music Zoneရှိ မဝါဝါမှနွ၊ မမိုးမိုးအောငတွို့နှင့အွတူ ယငွးရကွ မတိုငမွီက အတူအိပခွဲ့ကှောငွးသိရ၍ သှဂုတွ(၃၀) ရကနွေ့တှငွ ၎င်းငျးငြးငွးတို့ကိုQuarantine Center သို့ ပို့ဆောငခွဲ့သညွ။
ယငွးနောကွ (၃-၉-၂၀၂၀)နေ့တှငွ Music Zone ရှိ ဝနထွမွးမှားအား နှာခေါငွး တို့ဖတွ၊ အာခေါငတွို့ဖတမွှားယူကာ ကနွှးမာရေးဌာနမှ စဈဆေးရာတှငွ ၉ ရကနွေ့ နံနကပွိုငွးတှငွ ရောဂါပိုးတှေ့ရှိ သူ(၁၄)ဦး၊ ညပိုငွးတှငွ ရောဂါပိုးတှေ့ရှိသူ (၇၂)ဦး စုစုပေါငွး (၈၆)ဦးတို့ကို ဖောငကွှီးကိုဗဈကုသရေး စငတွာသို့ ၂ ကှိမခွှဲ၍ ပို့ဆောငခွဲ့ပှီး ၊ Nagative ၂၇ ဦး ကို ဆိုငအွတှငွးHome Quarantine ထားရှိခဲ့ရခှငွး ဖှဈသညွ ။

အဆိုပါ Mudic Zone မှ ကိုဗဈရောဂါကူးစကမွှု ဖှဈပေါခွဲ့ခှငွးနှင့ွ စပလွဉွှး၍ သငွဃြနွးကှှနွးမှို့နယွ တိုငဒွသကှေီး(၂) လှှတတွောကွိုယစွားလှယွ ဦးမောငမွောငွဦးထံဆကသွှယမွေးမှနွးရာတှငွ -“Music Zone ပိုငရွှငကွို သဘာဘေးအနတြရာယဆွိုငရွာ စီမံခနခွှဲမှု ဥပဒနေဲ့ အမှုဖှင့တွရားစှဲဖို့ ကှှနတွောတွို့ မှို့နယွ ကာကှယထွိနွးခှုပွ တုံ့ပှနရွေးကောမွတီရဲ့ အစညွးအဝေးဆုံးဖှတခွကှအွရ ဆောငရွှကတွာဖှဈပါတယွ။ အရငကွ ဇဝနအုပခွှုပရွေးမှူးကို တာဝနပွေးအပဖွို့ဆုံးဖှတခွဲ့တာ မှနပွမယေ့ွ ကနွှးမာရေးနဲ့သကဆွိုငတွဲ့အတှကွ မှို့နယကွနွှးမာရေး ဦးစီးဌာနက တရားလိုလုပပွှီး အမှုဖှင့လွိုကတွာပါ “ဟု သငွဃြနွးကှှနွးမှို့နယွ တိုငွးဒသကှေီး(၂) လှှတတွောကွိုယစွားလှယွ ဦးမောငမွောငွဦးက ပှောသညွ။

၂၀၁၃ခုနှဈ ၊ ဇူလိုငလွ ၃၁ ရကနွေ့တှငပွှဌာနွးသည့ွ သဘာဝဘေးအနတြရာယဆွိုငရွာစီမံခန့ခွှဲမှု ဥအဒတှငွေ မညသွူမဆို ဆနွးစဈခကှမွပှုဘဲ ပေါ့ဆစှာဆောငရွှကမွှု တဈခုခုကှောင့ဖွှဈစေ၊ ဘေးအနတြရာယဆွဈစုံတဈရာ ကရှောကနွိုငသွညကွိုသိလှှကနွှင့ွ တမငပွှုလုပမွှုကှောင့ွ ုဖှဈစေ သဘာဝဘေးအနတြရာယဖွှဈပေါလွှှငွ သို့မဟုတွ ဖှဈပေါစွရနွေ အကှောငွးရှိလှှငွ ထိုသူကို(၃)နှဈထကွ မပိုသော ထောငဒွဏွ ခမှှတရွမည့အွပှငွ ငှဒဏလွေညွးခမှှတနွိုငသွညွ ဟုပှဌာနွးထားသညွ။

ကိုဗဈရောဂါကူးစကပွှံ့ပှားမှုဖှဈပေါခွဲ့သည့ွ သငွဃြနွးကှှနွးမှို့နယွ ရှိ Music Zone ပိုငရွှငအွား အရေးယူပေးပါရနွ မှိုနယကွနွှးမရေးဦးစီးဌာနမှ ဆရာဝနကွှီး ဒေါကတွာ စောအောငရွှှဖှေူ ၏ တိုငကွှားခကှအွရ သငွဃြနွးကှှနွးမှို့နယွ မှို့မရဲစခနွး မှ (ပ)၁၀၅၃/၂၀၂၀ ၊ သဘာဝဘေးအနတြရာယဆွိုငရွာ စီမံခန့ခွှဲမှု ဥပဒပေုဒမွ- ၂၅ ဖှင့ွ အမှုဖှင့လွှဈ၍ တရားဆှဲတငပွို့နိုငရွေးဆောငရွှကလွှှကရွှိကှောငွး သိရသညွ။

မငွးထှဏွး ။ Top Phoenix Media Group

zawgyi

သငြျဃနြးကွှနြးမှို့နယမြှ ကိုဗဈပိုးတှေ့ရှိသူ (၉၀)ကွောထြိရှိခဲ့တဲ့ မှူးဇဈဇုနြ KTV မှ ဆိုငပြိုငရြှငကြို သငြျဃနြးကွှနြးမှို့နယကြနွြးမာရေးဦးစီး ဌာနက တရားလိုပှုလုပြ၍ သဘာဝဘေးအနျတရာယဆြိုငရြာ စီမံခနြ့ခှဲမှု ဥပဒဖှငြေ့ ယနေ့အမှုဖှငြ့ထားကှောငြး သငြျဃနြးကွှနြးမှို့မရဲစခနြးမှ သိရသညြ။
“Music Zone KTV ပိုငရြှငကြို ဒီနေ့အမှုဖှငြ့ထားတယြ ဆိုတာ ဟုတပြါတယြ။ သဘာဝဘေးအနျတရာယဆြိုငရြာ စီမံခနြ့ခှဲမှု ဥပဒေ- ပုဒမြ ၂၅နဲ့အမှုဖှငြ့တာပါ” ဟု သငြျဃနြးကွှနြးမှို့မရဲစခနြးမှ တာဝနကြရွဲအရာရှိက က ပှောသညြ။

Music Zone KTV ဆိုငနြှငြ့ပတသြကြ၍ အုပခြွုပရြေးမှူးရုံးမှ ရပကြှကအြုပခြွုပရြေးမှူအားမေးမှနြးရာတှငကြိုဗဈရောဂါ ကူးစကရြောဂါ ပထမလှိုငြး စတငသြညြ့ (၁၃-၃-၂၀၂၀)နေ့က ရနကြုနတြိုငြး တဈတိုငြးလုံးကို Stay at Home ခခွဲ့ပှီး၊ စားသောကဆြိုငမြွားကို ပါဆယစြနဈဖှငြ့သာရောငြးခရွနြ ကှညောခဲ့၍ ၊ လူစုလူဝေးမဖှဈပေါစြရနြေ ဆိုငထြိုငရြောငြးခသွညြ့ ပိတသြိမြးမှုတှငြ Music Zone ပါဝငခြဲ့ကှောငြး

၊ (၂၅-၅-၂၀၂၀)တှငြ တဈနိုငငြံလုံးကို Stay at Home မှဖှလွှေော့ပေးမညဖြှဈကှောငြး မှနမြာ့အသံမှ ကှညောခကွထြှကပြေါပြှီးနောကြ၊ Music Zone မှ တာဝနရြှိသူက (၁-၆-၂၀၂၀)နေ့တှငြ မှို့နယြ ကိုဗဈကောမြတီ၏စဈဆေးမှုကိုတရားဝငခြံယူပှီးနောကြ ( ၃-၆-၂၀၂၀)နေ့တှငြ မှို့နယြ ကိုဗဈကောမြတီက ပှနလြညဖြှငြ့လှဈခှငြ့ပှုခဲ့ကှောငြး သိရသညြ။

ယငြးသို့ခှငြ့ပှုရာတှငြ မူလ Music Zoneသညြ KTV နှငြ့ တှဲ၍ ဖှငြ့လှဈခဲ့ခှငြးဖှဈသောလြညြး၊ ပှနလြညဖြှငြ့ခှငြ့ ပှုရာ၌ စားသောကဆြိုငကြိုသာ ပါဆယစြနဈဖှငြ့ ညနေ ၃ နာရီ မှ ည ၁၀ နာရီထိသာ ရောငြးခစွခေဲ့ခှငြးဖှဈကှောငြး၊ မူလ လူ ၁၀၀ ဆံ့ခနြးမကှီးတှငြ စားပှဲ (၃၀)ခနြ့နှငြ့ လဝငေလြထှကေကြောငြးမှနအြောငြ လုပဆြောငရြနြ မှာကှားခဲ့ကှောငြး၊ ဆိုငဖြှငြ့လှဈပှီး(၁၀-၆-၂၀၂၀)နေ့တှငြ မှို့နယကြိုဗဈကောမြတီက ညှှနကြှားခကွအြတိုငြး လိုကနြာဆောငရြှကထြားခှငြးရှိ/ မရှိ အဖှဲ့စုံဖှငြ့ ထပမြံစဈဆေးမှုပှုလုပခြဲ့ကှကာ ဆကလြကရြောငြးခခွှငြ့ ပှုထားသညြ ဟုသိရှိရကှောငြးနှငြ့ယခငကြ Music Zoneတှငြ ဝနထြမြး၂၀၀ ကွောခြနြ့ရှိပှီး၊ ပထမအကှိမြ ကိုဗဈလှိုငြးအပှီး ပှနလြညဖြှငြ့လှဈခှငြ့ရရှိခွိနတြှငြ အမွိုးသားဝနထြမြး ၇၀ နှငြ့ အမွိုးသမီးဝနထြမြး ၃၀ စုစုပေါငြးဝနထြမြး(၁၀၀)ဦးဖှငြ့ ဖှငြ့လှဈခဲ့သညြ”ဟု သိရှိကှောငြး သငြျဃနြးကွှနြးမှို့နယြ၊ ဇဝနရပကြှကြ အုပခြွုပရြေးမှူး ဦးလှသနြးက ဖှကှေားထားသညြ။

ကိုဗဈ Positiveတှေ့ရှိခဲ့၍ သှဂုတလြ ၂၇ ရကနြေ့တှငြ ဆေးကုသမှုခံယူခဲ့ရသူ လူနာအမှတြ(၇၄၁) မဝဝကွေေောြ၏ ထုတဖြောပြှောဆိုခကွအြရ Music Zoneရှိ မဝါဝါမှနြ၊ မမိုးမိုးအောငတြို့နှငြ့အတူ ယငြးရကြ မတိုငမြီက အတူအိပခြဲ့ကှောငြးသိရ၍ သှဂုတြ(၃၀) ရကနြေ့တှငြ ၎င်းငျးငြးတို့ကိုQuarantine Center သို့ ပို့ဆောငခြဲ့သညြ။ ယငြးနောကြ (၃-၉-၂၀၂၀)နေ့တှငြ Music Zone ရှိ ဝနထြမြးမွားအား နှာခေါငြး တို့ဖတြ၊ အာခေါငတြို့ဖတမြွားယူကာ ကနွြးမာရေးဌာနမှ စဈဆေးရာတှငြ ၉ ရကနြေ့ နံနကပြိုငြးတှငြ ရောဂါပိုးတှေ့ရှိ သူ(၁၄)ဦး၊ ညပိုငြးတှငြ ရောဂါပိုးတှေ့ရှိသူ (၇၂)ဦး စုစုပေါငြး (၈၆)ဦးတို့ကို ဖောငကြှီးကိုဗဈကုသရေး စငတြာသို့ ၂ ကှိမခြှဲ၍ ပို့ဆောငခြဲ့ပှီး ၊ Nagative ၂၇ ဦး ကို ဆိုငအြတှငြးHome Quarantine ထားရှိခဲ့ရခှငြး ဖှဈသညြ ။

အဆိုပါ Mudic Zone မှ ကိုဗဈရောဂါကူးစကမြှု ဖှဈပေါခြဲ့ခှငြးနှငြ့ စပလြဉွြး၍ သငြျဃနြးကွှနြးမှို့နယြ တိုငဒြသကှေီး(၂) လှှတတြောကြိုယစြားလှယြ ဦးမောငမြောငြဦးထံဆကသြှယမြေးမှနြးရာတှငြ -“Music Zone ပိုငရြှငကြို သဘာဘေးအနျတရာယဆြိုငရြာ စီမံခနခြှဲမှု ဥပဒနေဲ့ အမှုဖှငြ့တရားစှဲဖို့ ကွှနတြောတြို့ မှို့နယြ ကာကှယထြိနြးခွုပြ တုံ့ပှနရြေးကောမြတီရဲ့ အစညြးအဝေးဆုံးဖှတခြကွအြရ ဆောငရြှကတြာဖှဈပါတယြ။ အရငကြ ဇဝနအုပခြွုပရြေးမှူးကို တာဝနပြေးအပဖြို့ဆုံးဖှတခြဲ့တာ မှနပြမယြေ့ ကနွြးမာရေးနဲ့သကဆြိုငတြဲ့အတှကြ မှို့နယကြနွြးမာရေး ဦးစီးဌာနက တရားလိုလုပပြှီး အမှုဖှငြ့လိုကတြာပါ “ဟု သငြျဃနြးကွှနြးမှို့နယြ တိုငြးဒသကှေီး(၂) လှှတတြောကြိုယစြားလှယြ ဦးမောငမြောငြဦးက ပှောသညြ။

၂၀၁၃ခုနှဈ ၊ ဇူလိုငလြ ၃၁ ရကနြေ့တှငပြှဌာနြးသညြ့ သဘာဝဘေးအနျတရာယဆြိုငရြာစီမံခနြ့ခှဲမှု ဥအဒတှငြေ မညသြူမဆို ဆနြးစဈခကွမြပှုဘဲ ပေါ့ဆစှာဆောငရြှကမြှု တဈခုခုကှောငြ့ဖှဈစေ၊ ဘေးအနျတရာယဆြဈစုံတဈရာ ကရွောကနြိုငသြညကြိုသိလွှကနြှငြ့ တမငပြှုလုပမြှုကှောငြ့ ုဖှဈစေ သဘာဝဘေးအနျတရာယဖြှဈပေါလြွှငြ သို့မဟုတြ ဖှဈပေါစြရနြေ အကှောငြးရှိလွှငြ ထိုသူကို(၃)နှဈထကြ မပိုသော ထောငဒြဏြ ခမွှတရြမညြ့အပှငြ ငှဒဏေလြညြးခမွှတနြိုငသြညြ ဟုပှဌာနြးထားသညြ။

ကိုဗဈရောဂါကူးစကပြွံ့ပှားမှုဖှဈပေါခြဲ့သညြ့ သငြျဃနြးကွှနြးမှို့နယြ ရှိ Music Zone ပိုငရြှငအြား အရေးယူပေးပါရနြ မှိုနယကြနွြးမရေးဦးစီးဌာနမှ ဆရာဝနကြှီး ဒေါကတြာ စောအောငရြှှဖှေူ ၏ တိုငကြှားခကွအြရ သငြျဃနြးကွှနြးမှို့နယြ မှို့မရဲစခနြး မှ(ပ)၁၀၅၃/၂၀၂၀ ၊ သဘာဝဘေးအနျတရာယဆြိုငရြာ စီမံခနြ့ခှဲမှု ဥပဒပေုဒမြ- ၂၅ ဖှငြ့ အမှုဖှငြ့လှဈ၍ တရားဆှဲတငပြို့နိုငရြေးဆောငရြှကလြွှကရြှိကှောငြး သိရသညြ။

မငြးထှဏြး ။ Top Phoenix Media Group

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *