ရြာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းလမ္း အ တြက္ လုပ္အား ဒါနျပဳလုပ္ေပးေနေ သာ သက္ႀကီးရြယ္အိုအဘြားေလးဦး

မိမိတို႔ေတာရြာဘုန္းႀကီးေက်ာင္းလမ္း အတြက္ လုပ္အားဒါနျပဳလုပ္ေပးေနေသာ ငါအသက္ႀကီးေပမယ့္ မပ်က္စီးေသးတဲ့ သက္ႀကီး

ရြယ္အိုအဘြာေလးဦး အလုပ္ျဖင့္သက္ေသျပသြားခဲ့ပါတယ္

CRD

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *