ဂ်ပန္အစုိးရ က ဂ်ပန္ေ ရာက္ ျမန္မာမ်ား ကုိ ေထာက္ ပံ့ေငြ က်ပ္ (၁၃) သိန္းေ က်ာ္ ေပး မည္

ကိုွဗ စ္ကပ္ေရာဂါကို တုံ႔ျပန္တဲ့အေနနဲ႔ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားကို တစ္ဦးလွ်င္ ယန္းေငြ တစ္သိန္း (ျမန္မာေငြ ၁၃ သိန္းေက်ာ္) ေထာက္ပံ့သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ဧၿပီလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ ေနထိုင္သူအေျခခံမွတ္ပုံတင္ စာရင္းတြင္ ပါရွိသည့္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားလည္း အက်ဳံးဝင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

အထက္ပါအထူးေထာက္ပံ့ေၾကးေငြတြင္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၂၇ ရက္ေန႔အထိ ေနထိုင္သူအေျခခံ မွတ္ပုံတင္စာရင္းဝင္ အလုပ္သင္သင္တန္းသား (Technical Intern Trainees)မ်ားလည္း ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသား အလုပ္သင္ သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီရမည္ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိ ေနထိုင္သည့္ၿမိဳ႕၌ ေနထိုင္ေၾကာင္းစာရင္းမွတ္ပုံတင္ ထားရွိေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး႐ုံးမွ ေနအိမ္သို႔ ေထာက္ပံ့ေၾကးေငြ ရယူႏိုင္ရန္ ေလွ်ာက္လႊာပုံစံ ႀကိဳတင္ေပးပို႔မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အဆိုပါေလွ်ာက္လႊာပုံစံတြင္ ေလွ်ာက္ထားသူ၏ အမည္၊ ေမြးေန႔၊ ေနထိုင္သည့္ လိပ္စာႏွင့္ ေငြလႊဲထည့္ရန္ ဘဏ္စာရင္းတို႔အား အျပည့္အစုံ ေရးသားေဖာ္ျပ၍ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး႐ုံးသို႔ ျပန္လည္ေပးပို႔ရန္ လိုအပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းကို တိုက်ိဳၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာသံ႐ုံးက ယေန႔ အသိေပးထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

ထဘဏ္စာရင္းႏွင့္ ကာယကံရွင္ ျဖစ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳႏိုင္ေသာ စာ႐ြက္စာတမ္းမိတၱဴကိုလည္း တစ္ပါတည္းေပးပို႔ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ My Numberကဒ္ျပား ရွိသူျဖစ္ပါက အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္လည္း ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေၾကာင္း သိရၿပီး ေလွ်ာက္လႊာေပးပို႔မည့္ေန႔၊ ေထာက္ပံ့ေငြရရွိမည့္ေန႔မ်ားမွာ ေနထိုင္သည့္ၿမိဳ႕နယ္မ်ား အလိုက္ ကြဲျပားမႈရွိမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာသံ႐ုံးက ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *