စ ကားမေျပာတတ္ တဲ့ ကြမ္ရင္ေလးတစ္ပါးေတြ႕ရိွထား ပါတယ္…(ကူညီမွ်ေ၀ေပး ပါအံုးရွင့္)

၂၇.၅.၂၀၂၀ ရက္ေန႔သည္ ဒီကိုရင္ေလးတစ္ပါး လမ္းမႀကီးေပၚမွာ လမ္းေရွာက္လာသည္ လားရႈိးၿမိဳ႕နယ္၊ ေခးနင္းတိုးဂိတ္နားေရာက္လာေတာ့ ရဲေတြ အဲ့ကိုရင္ေလးကိုေမးတယ္ ဘယ္ေက်ာင္း ဘယ္႐ြာ ဘယ္ကလာတာလဲလို႔ ေမးေတာ့ နားမလည္ စကားမ​ေပါက္ေတာ့ ရဲကိုယ္တိုင္လားရႈိးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေခးနင္းေက်ာင္းပရိယတိစာသင္တိုက္လာပို႔ထားသည္ ၊

အခုခ်ိန္မွာလည္း ဒီကိုရင္ေလးက ေခးနင္းေက်ာင္းပရိယတိစာသင္တိုက္၌ရွိေနပါသည္၊

ဆက္ၾသယ္ေမးမွန္းလိုပါက ဖုန္း-၀၉.၂၅၃၉၆၈၇၂၄ ေခးနင္းေက်ာင္းဦးဇင္း။ဘယ္က ကြမ္ရင္ေလးလည္း သိေအာင္ မွ်ေ၀ေပးပါအံုးရွင့္ အကူအညီေတာင္းပါတယ္ရွင့္…

Suggested News

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *