ရဲ တပ္ ဖြဲ႕ဝင္ မ်ား ယူနီေ ဖာင္းျဖင့္ လူမႈကြန္ရ က္ တြင္ Tik Tok ကစားပါက ဥပေဒအရ အေရး ယူမည္

ရဲ တပ္ဖြဲ႕၀င္ မ်ား ယူနီေဖာင္းျဖင့္ လူမႈကြန္ရက္ စာ မ်က္ႏွာ တြင္ Tik Tok ကစားပါက ရဲစည္းကမ္း ထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒအရ အေရးယူျခင္းခံရမည္ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာ ေဖ့စဘြတ္ေပၚတြင္ တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား ယူနီေဖာင္းျဖင့္ Tik Tok ကစားျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေ နေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရ သျဖင့္ ကရင္ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕ မွ စတင္ၿပီး ယခု ကဲ့သို႔ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္ ။

အလားတူပင္ တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား မွ လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာေပၚ တြင္ Tik Tok ကစားျခင္းမ်ားမျပဳလုပ္ၾကရန္ႏွင့္ ေတြ႕ရွိလွ်င္ ရဲစည္းကမ္း ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒအရ အေရးယူျခင္းခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေအာက္ေျခ အဆင့္ တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား အထိ သိရွိေစရန္ ရွင္းလင္း ထုတ္ျပန္ထား သည္ ။

Blacker

Suggested News

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *