(၁၇)ႀကိမ္ ေျမာက္ ထီ ေပါက္ စဥ္ (အစ/အဆုံး ) ..

သိန္းတစ္ေသာင္း ငါးေထာင္ဆု

ည ၈၅၃၀၉၅

သိန္းတစ္ေသာင္း ဆု

ဖ ၇၈၇၃၅၄

သိန္းငါးေထာင္ ဆု

ဃ ၈၄၇၉၃၀

ဓ ၄၀၆၈၂၀

သိန္ႏွစ္ ေထာင္ဆု

ဍ ၂၆၆၀၈၇

မ ၈၁၈၅၄၉

ဇ ၈၈၇၅၁၀

ဌ ၃၂၀၀၁၈

ဝ ၅၇၉၁၉၇

သိန္တစ္ေထာင္ဆု

ဍ ၆၀၈၃၁၉

ဝ ၁၂၀၃၆၄

ဌ ၁၄၄၁၆၅

ကဃ ၈၉၈၃၅၀

ယ ၅၅၄၅၉၀

ဆ ၃၅၆၉၁၀

ဂ ၃၉၄၃၂၅

ေဝေဝ ဆာဆာပေဒ သာ(၃)သိန္းဆု အကၡရာနဲ႔ေရွ႕ဂဏန္း (၅) လုံးအစဥ္လိုက္တူရမယ္

ကင ၃၈၇၂၀

ဎ ၆၆၆၉၀

ဓ ၈၀၇၉၅

ယ ၅၄၇၇၁

ဃ ၉၄၇၈၄

ထ ၁၀၁၇၆

ရ ၆၆၈၄၃

ကခ ၄၅၆၈၂

ဆ ၉၉၅၂၅

လ ၁၆၃၈၂

ဂ ၇၉၂၆၂

ပ ၉၉၄၅၆

အ ၅၀၁၁၇

သ ၂၈၃၇၃

စ ၆၈၄၈၈

ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ (၂)သိန္းဆု အကၡရာနဲ႔ ေရွ႕ဂဏန္း (၄) လုံးအစဥ္ လိုက္တူရမယ္

ဗ ၉၃၁၇

ကဂ ၆၁၈၄

ဗ ၄၅၆၈

ကခ ၃၂၄၈

ည ၆၅၅၄

မ ၇၆၁၆

ဠ ၅၂၅၈

လ ၅၉၉၂

ဝ ၄၁၄၂

ဃ ၂၁၀၇

ဋ ၂၄၃၇

ဝ ၆၅၈၀

ဇ ၆၆၉၅

ဟ ၂၂၁၃

ကဃ ၉၁၈၉

ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ(၁) သိန္းဆု အကၡရာနဲ႔ေရွ႕ဂဏန္း (၃) လုံးအစဥ္လိုက္တူရမယ္

သ ၁၉၀

ဓ ၅၀၄

ဂ ၃၉၈

သ ၅၆၃

က ၈၁၆

ကဃ ၉၈၃

ရ ၉၈၁

ပ ၄၉၈

ဎ ၅၄၉

ဏ ၄၀၈

ကခ ၃၆၂

ကင ၈၁၀

ဏ ၅၈၁

ကခ ၁၈၈

စ် ၇၀၂

ဋ ၆၉၅

ထ ၁၄၈

ဋ ၂၄၃

ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ(၅)ေသာင္းဆု အကၡရာနဲ႔ေရွ႕ဂဏန္း (၂) လုံးအစဥ္လိုက္တူရမယ္

ဟ ၉၂

စ ၂၉

စ် ၁၄

ဂ ၈၈

ဆ ၄၂

ကက ၈၁

ဘ ၅၇

ဓ ၉၅

ဌ ၇၁

ဌ ၈၅

ကဃ ၅၅

လ ၆၄

ကဂ ၁၈

သ ၉၉

ယ ၃၂

ည ၆၁

င ၁၃

ဓ ၃၆

ျခင္းျဖင့္အမ်ားထီတိုက္ႏိုင္ပါၿပီ ေပါင္းခ်ဳပ္ျဖင့္ျပန္ တိုက္ပါ

ထီဖြင့္ပြဲမၿပီးေသးပါ ဆက္လက္ၿပီးေဖာ္ျပ သြားေပးပါမည္

Sharing is caring!

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *